Υπόχρεοι παραγωγοί ΗΗΕ

Home Υπόχρεοι παραγωγοί ΗΗΕ

Υπόχρεοι παραγωγοί ΗΗΕ

Οι παραγωγοί Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες και το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο υποχρεούνται να οργανώνουν Ατομικά Συστήματα ή να συμμετέχουν σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ που αφορούν στη δραστηριότητά τους (Άρθρο 17 του Νόμου 2939/2001 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε.103).

Σύμφωνα με το νόμο Παραγωγός ΗΗΕ θεωρείται κάθε πρόσωπο το οποίο ανεξάρτητα από ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί:

 • είναι εγκατεστημένο στη χώρα και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εντός της ελληνικής επικράτειας
 • είναι εγκατεστημένο στη χώρα και μεταπωλεί εντός της ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το προηγούμενο σημείο
 • είναι εγκατεστημένο στη χώρα και διαθέτει στην αγορά κατ’ επάγγελμα ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • πωλεί ΗΗΕ στη χώρα μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα
 • Στην περίπτωση εξ αποστάσεως πώλησης αγαθών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τα οποία εμπίπτουν σε ΠΔΕΠ, η υποχρέωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ βαρύνει τον διαχειριστή της διαδικτυακής πλατφόρμας πώλησης εκτός εάν ο πωλητής του αγαθού προσκομίζει στη διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ)

Εθνικό Μητρώο παραγωγών ΗΗΕ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103 το ΥΠ.Ε.Ν. καταρτίζει Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού. H εγγραφή όλων των υπόχρεων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών είναι υποχρεωτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στο ΕΜΠΑ , οδηγεί στην έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής και στην έκδοση του μοναδικού για κάθε εταιρία ΑΜΠ (Αριθμού Μητρώου Παραγωγού).

Οι διακινητές (διανομείς) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.1.2 του άρθρου 6 της ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103 υποχρεούνται α) να διακινούν στην αγορά μόνο τα είδη ΗΗΕ που είναι ενταγμένα σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης β) να προμηθεύονται τα είδη ΗΗΕ από παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο.

Βήματα εισαγωγής και ένταξης στο μητρώο

Για ήδη εγγεγραμμένους παραγωγούς

Συμβεβλημένοι Παραγωγοί

Μέχρι σήμερα έχουν τιμήσει το συλλογικό μας σύστημα με τη συνεργασία τους
3.584 εταιρείες / παραγωγοί ΗΗΕ (Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).
Η συνεισφορά τους στην ουσιαστική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ στη χώρα μας είναι ανεκτίμητη.
Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η πρόοδος του αριθμού των προσχωρήσεων στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.
από την ημερομηνία έναρξης του συστήματος.

Συμβάσεις προσχώρησης

Διαδικασία προσχώρησης στο σύστημα

Ολοκληρώστε με δύο απλά βήματα την διαδικασία ένταξης στο μητρώο παραγωγών

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στο Σύστημά μας είναι:

 • Η Σύμβαση Προσχώρησης η οποία πρέπει να υπογραφεί σε 2 αντίτυπα (Απαιτούνται μονογραφές του νομίμου εκπροσώπου σε όλες τις σελίδες (33) και εταιρική σφραγίδα, εκτός από υπογραφή, στη σελ. (20) κάτω από τα συμβαλλόμενα μέρη).
 • Το έντυπο με τα στοιχεία υπόχρεου παραγωγού που πρέπει να συμπληρωθεί.
 • Το έντυπο σήμανσης υποκατηγοριών στο οποίο πρέπει να επισημανθούν τα απαραίτητα πεδία
 • Η λίστα προϊόντων στην οποία πρέπει να καταγραφούν τα είδη που εμπορεύεστε.
 • Η φόρμα περιοδικής δήλωσης που απαιτείται να συμπληρωθεί για τα τρία προηγούμενα έτη της ένταξης του παραγωγού, έως και τον τελευταίο ημερολογιακό μήνα που προηγείται της υπογραφής της Σύμβασης Προσχώρησης.
 • Τα νομιμοποιητικά έγγραφα αναλόγως με τη νομική μορφή της εταιρείας σας.

Αποστολή στα γραφεία μας και αφού υπογραφούν από το Διευθύνοντα Σύμβουλο θα σας επιστραφεί το ένα αντίτυπο της σύμβασης.

Εάν η εταιρεία σας δραστηριοποιείται ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Σύμβαση Προσχώρησης εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών παρακαλώ πατήστε εδώ.

Είσοδος στο ΠΣΑΕ

Η εφαρμογή του ΠΣΑΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Ασφάλειας και Εχεμύθειας) δίνει τις εξής δυνατότητες στους χρήστες:
 • Υποβολή Δήλωσης – Αναζήτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων
 • Έκδοση βεβαίωσης συμμετοχής για κάθε νόμιμη χρήση
 • Ανάγνωση /Δημιουργία μηνύματος Στατιστικά
 • Στατιστικά στοιχεία-Εξαγωγή καρτέλας παραγωγού
Ανακύκλωση συσκευών ΑΕ - Υπόχρεοι παραγωγοί ΗΗΕ - Σήμανση προϊόντων
Σήμανση προϊόντων ΗΗΕ

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε.103 προκειμένου να ελαχιστοποιείται η διάθεση των AHHE ως μεικτών αστικών αποβλήτων και να διευκολύνεται η χωριστή συλλογή τους, οι παραγωγοί ΗΗΕ οφείλουν να επισημαίνουν δεόντως με το σύμβολο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΧ (κατά προτίμηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50419) του ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν είναι αναγκαίο λόγω του μεγέθους ή της λειτουργίας του προϊόντος, το σύμβολο τυπώνεται στη συσκευασία, στις οδηγίες χρήσης και στην εγγύηση του συγκεκριμένου ΗΗΕ.