Συχνές Ερωτήσεις

Home Συχνές Ερωτήσεις
Η ανακύκλωση ΑΗΗΕ είναι διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων σε προϊόντα ίδιας ή διαφορετικής χρήσης, εφόσον έχουν προηγηθεί συγκεκριμένα στάδια επεξεργασίας τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την αφαίρεση των επικίνδυνων στοιχείων από αυτά και την ανάκτηση των αξιοποιήσιμων υλικών τους.
Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Πρόκειται για εταιρεία ειδικού σκοπού, μη επιδίωξης κερδών.
Ανακυκλώνοντας τις παλιές μας ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων, συμμετέχουμε ενεργά στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας και περιορίζουμε τον κίνδυνο ρύπανσης από τοξικές ουσίες που περιέχουν οι ηλεκτρικές συσκευές, καθώς και από τις επιπλέον διαδικασίες για την επεξεργασία πρώτων υλών.
Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας προέρχονται από τις εισφορές των συμβεβλημένων επιχειρήσεων που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Με τη συμμετοχή τους στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. , οι επιχειρήσεις αυτές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ βάσει της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας. Το κέρδος χρήσης δε διανέμεται, αλλά μετασχηματίζεται σε αποθεματικό, το οποίο χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για την κάλυψη πιθανών ζημιών επόμενων χρήσεων (Ν. 3220/2004, άρθρο 5), ώστε το σύστημα να είναι σε θέση να συνεχίσει να ανακυκλώνει ΑΗΗΕ.

Ανακυκλώνονται όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που μπαίνουν στην πρίζα ή λειτουργούν με μπαταρία. Πιο συγκεκριμένα ανακυκλώνονται όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων και τα δοχεία τόνερ και μελανιών.

Δείτε εδώ τα κριτήρια καθορισμού ΑΗΗΕ.

Μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις συσκευές μας σε πάνω από 15.500 σημεία συλλογής σε ολόκληρη τη χώρα, σε καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, αλυσίδες super market, οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς αλλά και σε δημοτικά σημεία, όπως Δημαρχεία, ΚΕΠ, και ΚΑΠΗ.

Πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν εν δυνάμει επικίνδυνα στοιχεία σε κατασκευαστικά τους μέρη, όπως βαρέα μέταλλα ή ουσίες που προσβάλλουν τη στοιβάδα του όζοντος και επηρεάζουν το θερμικό δυναμικό του πλανήτη. Τα στοιχεία αυτά γίνονται επικίνδυνα μόνο όταν απορριφθούν ως «κοινά» απόβλητα και δεν τα διαχειριστούμε περιβαλλοντικά ορθά.

Για όσο διάστημα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, οι συσκευές δεν είναι επικίνδυνες. Στην περίπτωση, όμως που δεν τις διαχειριστούμε σωστά αφού φτάσουν στο τέλος της χρήσιμης ζωής τους, υπάρχει ο κίνδυνος τα βλαβερά υλικά που περιέχουν να διαφύγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι συσκευές να παραδίδονται στα σωστά σημεία συλλογής της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και να μην καταλήγουν στους κάδους σκουπιδιών.

Οποιοδήποτε κατάστημα πωλεί ηλεκτρικές συσκευές είναι υποχρεωμένο βάσει νομοθεσίας να παραλάβει την παλιά σας συσκευή. Επιπλέον, τα καταστήματα που διαθέτουν χώρους πώλησης ΗΗΕ εμβαδού τουλάχιστον 400 m2, πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν απόρριψης μικροσυσκευών χωρίς υποχρέωση αγοράς αντίστοιχης συσκευής.  Στην πράξη, όλες οι αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών και πολλά ανεξάρτητα καταστήματα πανελλαδικά διαθέτουν κάδο ανακύκλωσης μικροσυσκευών στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Σε περίπτωση που κάποιο κατάστημα δεν σας εξυπηρετήσει, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση του καταστήματος ή στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. επικοινωνεί τακτικά με το σύνολο των δήμων της χώρας και έχει συνάψει συμβάσεις με όλους τους δήμους που έχουν ανταποκριθεί (80%). Σε αυτούς παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα συλλογής, όπως επίσης και την τεχνογνωσία της με εκπαιδεύσεις, ενημερώσεις και βέλτιστες πρακτικές, αλλά και υποστήριξη σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών τους.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μη εξυπηρέτησης, αρμόδιος είναι ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του εκάστοτε δήμου, στον οποίο πρέπει να απευθύνονται οι δημότες.

Εξαρτήματα παραλαμβάνουμε μόνο εάν αυτά κυκλοφορούν και μεμονωμένα στην αγορά.

Όλες οι συσκευές που έχουν παραδοθεί για ανακύκλωση, μεταφέρονται σε μία από τις δώδεκα συνεργαζόμενες αδειοδοτημένες μονάδες που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Οι μονάδες αυτές αναλαμβάνουν την επεξεργασία των παλιών συσκευών, με στόχο την απομάκρυνση των βλαβερών ουσιών που περιέχουν και την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών τους στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Το Σύστημα έχει ορίσει χρηματοδοτικό πλαίσιο αμοιβής των Δήμων, βάσει στόχων συλλογής ανά κάτοικο.

https://www.traditionrolex.com/45