Πολιτική Προστασίας

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερόμενων έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

 

Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. με έδρα την Καλλιθέα, επί της οδού Χαροκόπου 2 και Λεωφ. Συγγρού 196, email: info@electrocycle.gr, website: www.electrocycle.gr όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερόμενων μερών σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας τηλέφωνο: 210-5319780

 

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε δηλαδή το Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Νομός, Πόλη, Περιοχή, Χώρα, Σταθερό Τηλέφωνο και την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email address), Επάγγελμα, Φύλο και Ηλικία τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. 

 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: 

(α) η οργάνωση ψηφιακών (digital) ερευνών και στατιστικών αναλύσεων μέσα στα πλαίσια βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουμε.

(β) η επικοινωνία μέσω live chat για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών

(γ) η οργάνωση διαγωνισμών με συμμετοχή του κοινού στα πλαίσια ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησής του στα θέματα της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

(δ) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτει και επιθυμεί να λάβει από εμάς μία επιχείρηση μέσω ενός υπευθύνου επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα η αποκομιδή πάγιου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της εν λόγω επιχείρησης και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό.

(ε) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων

(ζ) η πρόσληψη προσωπικού μέσω της αποστολής βιογραφικών σημειωμάτων

(στ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς

(η) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ. από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ή και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο 

 

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

• Εκτέλεση Παραγγελίας

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και όταν πραγματοποιείτε παραγγελία παραλαβής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ως υπεύθυνος επικοινωνίας της επιχείρησής σας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.electrocycle.gr. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα σας ζητηθούν ελάχιστα στοιχεία για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, τα οποία θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου.

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας κάποια από τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να μεταφερθούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Ως εκ τούτου, διαβιβάζονται σε μεταφορικές εταιρείες για την παραλαβή των αποβλήτων ΗΗΕ. Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για την παραλαβή των αποβλήτων. Εμείς από την πλευρά μας χρησιμοποιούμε υψηλά συστήματα ασφαλείας για αποφυγή διαρροής των στοιχείων από κακόβουλα συστήματα.

• Υπογραφή Συμβάσεων (Προσχώρησης Παραγωγού, Συλλογής, Μεταφοράς, Διαχείρισης ΑΗΗΕ)

Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται κατά την υπογραφή συμβάσεων με την εταιρεία μας όπου απαιτούνται τα στοιχεία ενός υπευθύνου επικοινωνίας της επιχείρησης για την καλύτερη και απρόσκοπτη λειτουργία της συνεργασίας, τα οποία συλλέγονται για το σκοπό της σύμβασης και διατηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης μεταξύ των δύο μερών.

• Οργάνωση Διαγωνισμών

Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται κατά την οργάνωση διαγωνισμών είτε σε ηλεκτρονική μορφή (digital), είτε με έντυπο φυλλάδιο συμμετοχής κατά τους οποίους οι συμμετέχοντες θα διαβάζουν τους παρόντες όρους, είτε με link στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο οποίο θα στέλνουν με κλικ την αποδοχή τους, είτε στο έντυπο φυλλάδιο με σημείωση σε ειδικό πλαίσιο της αποδοχής των όρων. Σε περίπτωση που η εταιρεία θελήσει να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων για προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών θα ζητείται η συγκατάθεση του συμμετέχοντος.

• Αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού/ εταιρικά νέα

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, www.electrocycle.gr, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, παρέχοντας το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με σκοπό την απάντησή μας σε αποστολή αιτήματος, ερωτήματος παραπόνου ή σχολίου.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς, για να σας ενημερώσουμε για δράσεις της εταιρείας μας, μέσω email, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. 

• Έρευνα Ικανοποίησης  Πολιτών/Καταναλωτών – Κριτικές – Βαθμολογίες

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για συμμετοχή σας σε Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών/Καταναλωτών, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά το δήμο που διαμένετε και προαιρετικά ονοματεπώνυμο, email, έτος γεννήσεως και φύλο. Οι Έρευνες προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συχνά πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (Mail), που συνδέεται με ερωτηματολόγιο σε ειδική πλατφόρμα και είναι απαραίτητη η συλλογή κάποιων στοιχείων κυρίως για στατιστικούς σκοπούς αλλά και την καλύτερη κατανόηση από διαφορετικά προφίλ ανθρώπων, της απήχησης των υπηρεσιών της εταιρείας μας και των συνεργατών μας (ήτοι συνεργατών συλλογής ΑΗΗΕ). Σε αυτή την περίπτωση, η συγκατάθεση των ερωτώμενων δίνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (Mail), πριν σταλεί το ερωτηματολόγιο.

Οι κριτικές και τα σχόλια των χρηστών, αποτελούν προσωπικές απόψεις και γνώμες των ίδιων των χρηστών και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε από τις απόψεις αυτές. Η υποβολή μιας κριτικής γίνεται αποκλειστικά με email από το μενού “Επικοινωνία”.

• Επικοινωνία μέσω live chat

Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται κατά την επικοινωνία σας  μαζί μας μέσω πλατφόρμας live chat για τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και για την εξυπηρέτησή σας μέσω email όταν επικοινωνήσετε σε ώρες που η υπηρεσία είναι εκτός λειτουργίας.

• Διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων.

• Τήρηση αρχείου βιογραφικών σημειωμάτων υποψηφίων

Τηρούμε σε απόρρητο ηλεκτρονικό αρχείο τα βιογραφικά σημειώματα που οι υποψήφιοι εργαζόμενοι θέτουν στη διάθεσή μας για πέντε χρόνια, εφόσον λάβουμε τη συγκατάθεσή τους. Σκοπός της αποθήκευσής τους είναι η έρευνα ανάμεσα στα καταχωρημένα βιογραφικά, η αξιολόγηση των υποψηφίων σε περίπτωση μελλοντικής δημιουργίας κενής ή νέας θέσης στην εταιρεία μας και η πιθανή επικοινωνία μας μαζί τους. Τα περιεχόμενα σε αυτά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού.

 

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;  

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτες εταιρείες, οι οποίες εκτελούν την επεξεργασία, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες έρευνας καταναλωτών ή άλλων ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό την αξιολόγηση των αντιλήψεων, στάσεων, συμπεριφοράς τους απέναντι στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., τις υπηρεσίες της εταιρείας και του περιβάλλοντος που αυτή λειτουργεί.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας παραλαβής αποβλήτων κάποια από τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Ως εκ τούτου, μεταφέρονται σε μεταφορικές εταιρείες για την οργάνωση της παραλαβής. Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για την παραλαβή των αποβλήτων.

Επίσης τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν σε εταιρείες πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης και marketing, όπου η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. διασφαλίζει την προστασία τους με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και συνεχή έλεγχο των κατάλληλων και οργανωτικών μέτρων που λαμβάνουν οι εταιρείες αυτές.

 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: 

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@electrocycle.gr , τηλέφωνο: 210-5319780.

 

 Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.  εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς. 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: 

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. 

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή  προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: 

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς διαγωνισμών και εταιρικών δράσεων.

Δικαίωμα στη φορητότητα: 

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: 

Τέλος, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση: info@electrocycle.gr Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email:  info@electrocycle.gr , τηλέφωνο: 210-5319780.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ 

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.