Για ήδη εγγεγραμμένους παραγωγούς​

Home Για ήδη εγγεγραμμένους

Σε όλες τις εταιρίες αποδίδεται ΑΜΠ , ο οποίος μάλιστα είναι ο ίδιος για όλα τα ενδεχόμενα ρεύματα διαχείρισης αποβλήτων στα οποία συμμετέχει η εταιρία με την ιδιότητα του παραγωγού (πχ ΑΗΗΕ , στήλες & συσσωρευτές , συσκευασία κλπ.).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (http://www.eoan.gr/el/content/17/mitroo), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων εγγραφής στο Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ήταν έως και την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2016 και πέραν αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας θα εφαρμοστεί το άρθρο 20 του Ν 2939/2001 (Κυρώσεις) για τους υπόχρεους παραγωγούς ΗΗΕ και συσσωρευτών & ηλεκτρικών στηλών.