Βεβαίωση παραλαβής​

Δείτε τη βεβαίωση παραλαβής εδώ. 

Ο τρόπος απόκτησης της βεβαίωσης παραλαβής ορίζεται στην ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184 – 9/5/2014) Άρθρο 6 παρ. 3, σύμφωνα με την οποία «η συλλογή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης που προέρχονται από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, γίνεται από νόμιμους συλλέκτες−μεταφορείς απευθείας από τις εγκαταστάσεις/χώρους των χρηστών. Κατά την παραλαβή ΑΗΗΕ, εκδίδεται Βεβαίωση Παραλαβής. Ο τρόπος έκδοσης/χορήγησης της Βεβαίωσης αυτής καθορίζεται στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και συλλεκτών− μεταφορέων».

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. εκδίδει Βεβαίωση Παραλαβής ΑΗΗΕ μετά το πέρας της κάθε παραλαβής και την αποστέλλει ηλεκτρονικά ή/και με ταχυδρομείο , στον κάθε συνεργάτη – αποστολέα ΑΗΗΕ.