Οικονομικά Στοιχεία - Πόροι & Μετοχική Σύνθεση

Μετοχική σύνθεση

Στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συμμετέχουν με μετοχικό κεφάλαιο 10 από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οικονομικοί πόροι

Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας προέρχονται από τις εισφορές των συμβεβλημένων επιχειρήσεων που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Με τη συμμετοχή τους στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., οι επιχειρήσεις αυτές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ βάσει της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας. Πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία μη επιδίωξης κερδών. Το κέρδος χρήσης δε διανέμεται, αλλά μετασχηματίζεται σε αποθεματικό, το οποίο χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για την κάλυψη πιθανών ζημιών επόμενων χρήσεων (Ν. 3220/2004, άρθρο 5), ώστε το σύστημα να είναι σε θέση να συνεχίσει να ανακυκλώνει ΑΗΗΕ.

Οργανωτική Δομή​

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με ικανό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και απασχολεί 35 εργαζομένους, οι οποίοι κατανέμονται στις εξής διευθύνσεις: Εμπορική (Παραγωγών, Συλλογής, Επικοινωνίας & Marketing), Επιχειρησιακής Λειτουργίας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Logistics), Οικονομική (Λογιστήριο, Ανθρώπινων Πόρων). Επίσης υπάρχει νομικό τμήμα, Τμήμα Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Οι συνεργάτες της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. απασχολούν περισσότερους από 1.000 εργαζομένους όλων των ειδικοτήτων σε εταιρείες μεταφοράς, συνεργάτες συλλογής και μονάδες επεξεργασίας.

Απολογιστικό Φυλλάδιο 2022