Όροι Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΦΜ:999612594, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, εφεξής η «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ή η  «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «E-Giveaway» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο  δικτυακό  τόπο: https://www.instagram.com/electrocycle_gr/ (εφεξής  καλούμενοι από κοινού ως «Δικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

H ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη  κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα, με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ δεν αναλαμβάνει, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η ως άνω Διοργανώτρια Εταιρεία πρωτίστως θα προσπαθεί να καθιστά ασφαλή τη χρήση των συστημάτων και να παρέχει αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, πάντοτε υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής της να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

 

 1. Διάρκεια διαγωνισμού

1.1 Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού  είναι τριάνταημέρες (30) μέρες και καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την 5/6/2024 και λήγει την 5/7/2024 και ώρα 23:59 μμ.

1.2 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οποιοδήποτε πάσης φύσεως δικαίωμα ή τυχόν οιαδήποτε απαίτηση κατά της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2.2 Κάθε χρήστης που λαμβάνει μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι είναι χρήστης και κάτοχος προσωπικού λογαριασμού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στο Instagram όπου θα διεξαχθεί ο παρόν Διαγωνισμός. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και ο ανωτέρω θα υποχρεούται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου τυχόν έχει λάβει. Από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποκλείονται πρόσωπα που απασχολούνται από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ή θυγατρικής της καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως και δεύτερου (Β΄) βαθμού συγγενείας.

 

 1. Συμμετοχή από το λογαριασμό του INSTAGRAM

3.1 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό από τον λογαριασμό τους στο χώρο κοινωνικής δικτύωσης του «Instagram», θα πρέπει να επισκεφθούν τον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ στο Instagram και με την ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.instagram.com/electrocycle_gr/ σε καρφιτσωμένη δημοσίευση στο Instagram προφίλ της. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες για να πάρουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό  έγκυρα θα πρέπει να ισχύουν όλα τα παρακάτω:

Α) Κάνουν follow την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. στο Instagram.

Β) Like στη δημοσίευση του διαγωνισμού.

Γ) Tag έναν φίλο τους & comment τι είδους συσκευή έχουν ανακυκλώσει και σε ποιο μέρος.

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό και αυτομάτως αποδέχονται  τους όρους του.

 

3.2 Συμμετοχές από οποιαδήποτε περιοχή εκτός Ελλάδος αποκλείονται από το Διαγωνισμό αυτοδίκαια σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και αν βρίσκονται και τυχόν διανομή δώρου ακυρώνεται αυτόματα και θεωρείται ως μη γενομένη.

 

 1. Νικητές

4.1 Στο τέλος του διαγωνισμού οι νικητές που θα κληρωθούν με τυχαία επιλογή μεταξύ των συμμετεχόντων, με τη χρήση της ιστοσελίδας «Simpliers Giveaway” (https://simpliers.com/en/giveaway/) θα κερδίζουν τα ακόλουθα δώρα:

 • 1 τυχερός  κερδίζει μία δωροεπιταγή αξίας 200€ σε συνεργαζόμενο retailer της επιλογής του νικητή από συγκεκριμένη λίστα που θα κοινοποιηθεί στους νικητές
 • 1 τυχερός κερδίζει μια δωροεπιταγή αξίας 100€ σε συνεργαζόμενο κατάστημα της επιλογής του νικητή από συγκεκριμένη λίστα που θα κοινοποιηθεί στους νικητές
 • 1 τυχερός κερδίζει μια δωροεπιταγή αξίας 50€ σε συνεργαζόμενο κατάστημα της επιλογής του νικητή από συγκεκριμένη λίστα που θα κοινοποιηθεί στους νικητές
 • 100 τυχεροί κερδίζουν ένα οικολογικό επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. από ανοξείδωτο ατσάλι με λογοτύπησή της.

4.2 Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 8/7/2024, ώρα 12:00μμ

 

4.3 Σε περίπτωση μη εμφάνισης του νικητή εντός επτά (7) ημερών από την ανάδειξή του, το παραπάνω δώρο θα περιέρχεται στον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση μη εμφάνισης αυτού εντός της ίδιας προθεσμίας των επτά (7) ημερών, το δώρο θα περιέρχεται στον δεύτερο επιλαχόντα, άλλως σε περίπτωση μη εμφάνισης νικητή κατά τα ανωτέρω η απονομή του δώρου θα ματαιώνεται κατά την κρίση της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

 

 1. Ανακοίνωση των νικητών

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιοποιηθούν, σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μέσα από το προσωπικό προφίλ που διατηρεί η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε στο παρόν μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ήτοι στο  Instagram.

 

 1. Χρήση του δώρου

9.1 Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσής τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

9.2 Τα δώρα θα αποσταλούν από την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. σε διεύθυνση που θα καθοριστεί από τους εκάστοτε νικητές και θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

 

9.3  Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη υλική συμβεί και/ή προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

 1. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό

10.1 Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

10.2 Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

10.3 Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος ή χρήστης της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα των Δικτυακών Τόπων (hacker), τότε αποβάλλεται πάραυτα από το διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

 

 1. Αποκλεισμός νικητών

Οι αναφερόμενοι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του δώρου, μπορεί να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους:

(α)     σε περίπτωση που οποιαδήποτε συμμετοχή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους του παρόντος,

(β)      σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία του συμμετέχοντος είναι μη αληθές.

(γ)      σε περίπτωση που οποιαδήποτε συμμετοχή παραβιάζει οιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις της πλατφόρμας του Instagram  (https://www.instagram.com/electrocycle_gr/).

Σε κάθε περίπτωση  αποκλεισμού της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών κατά χρονική σειρά ανάδειξης του.

 

 1. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 

 1. Λήξη διαγωνισμού 

13.1 Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ παύει να υφίσταται. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

13.2 Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ μπορεί να αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόψει αυτόν ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης, οι Συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται να προβάλλουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και/ή να απαιτήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού.

 

 1. Προσωπικά δεδομένα

14.1 Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας) πρόκειται να συλλεχθούν από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 4624/2019, όπως ισχύει. Τα ανωτέρω δεδομένα  δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί για κάθε συμμετέχοντα την ελεύθερη και σαφή δήλωση, έγκριση και συναίνεση του για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

14.2 Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή τυχόν δώρων από τους νικητές συνιστούν πλήρη, ανεπιφύλακτη και ρητή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους και της εικόνας τους με σκοπό τη δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.

14.3 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα του νικητή  καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή ή την κλήρωση του επάθλου. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως πέραν του ορισθέντος σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού δώρου. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου ή να το ανακαλέσει. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να τηρηθούν τα στοιχεία του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερώνεται στο μέλλον για υπηρεσίες της παραπάνω εταιρείας θα πρέπει να επικοινωνήσει εγγράφως με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ στη διεύθυνση Λεωφ.Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, 17671 Καλλιθέα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@electrocycle.gr.

 

 1. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο

 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό,  αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.