Οι Στόχοι μας

Εργαζόμαστε καθημερινά
για να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα
της ανακύκλωσης

Οι ενέργειες της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. αποσκοπούν στη διατήρηση και στη βελτίωση της ποιότητας του φυσικού μας περιβάλλοντος, στη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και στην προστασία της υγείας των ανθρώπων.

Πρωταρχική επιδίωξη της εταιρείας είναι η καθοριστική συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία, από το 2019 ο εθνικός στόχος ορίζεται ως το 65% της ετήσιας ποσότητας συλλογής επί του μέσου βάρους των συσκευών που αγοράστηκαν τα προηγούμενα τρία χρόνια. Το σύστημα μας το 2021 έφτασε το 41,4%.

Τίποτα από τα παραπάνω δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την συστηματική συμμετοχή των πολιτών. Απώτερος στόχος επικοινωνίας της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι όλοι οι πολίτες να αναγνωρίσουν την περιβαλλοντική αξία της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών και να αναλάβουν ατομική ευθύνη.

Ανακύκλωση συσκευών - Οι στόχοι μας