Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση

Μετά τη συλλογή, οι συσκευές στην πλειονότητά τους, οδηγούνται απευθείας από τις πηγές προέλευσης στις μονάδες επεξεργασίας μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο μεταφοράς, με 37 συμβεβλημένες αδειοδοτημένες εταιρείες μεταφοράς αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα.

 

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle