Επεξεργασία

Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ γίνεται σε δέκα μονάδες επεξεργασίας στην Ελλάδα, με τις οποίες η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας.

 

Με στόχο την υιοθέτηση των βασικών αρχών της «κυκλικής οικονομίας» και ειδικότερα της «προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση», αναπτύσσονται νέες συνεργασίες. Συγκεκριμένα, έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους δύο Κέντρα Διαλογής / Ταξινόμησης με σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ και μια μονάδα προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση απόβλητων δοχείων μελανιών & τόνερ.

 

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συνεχίζει να αναβαθμίζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές στην επεξεργασία των ΑΗΗΕ και - σε συνεργασία με όλες τις μονάδες - να βελτιώνει τα ποιοτικά αποτελέσματα και να υιοθετεί νέες
βελτιστοποιημένες τεχνολογίες.

 

Για τη διαδικασία απορρύπανσης και ανάκτησης των Υλικών Ειδικής Διαχείρισης (ΚΥΑ 23615/2014) εφαρμόζονται σε όλες τις μονάδες επεξεργασίας οι πλέον αποδεκτές διαθέσιμες τεχνικές, ανάλογα με τη δυναμικότητα της μονάδας. Πρότυπα και προδιαγραφές που είναι διαθέσιμα εφαρμόζονται στα στάδια επεξεργασίας των ΑΗΗΕ.

Ήδη κατόπιν της υιοθέτησης των προτύπων WLX / EN στις επικαιροποιημένες συμβάσεις συνεργασιών διαχείρισης από το 2017, οι συνεργαζόμενες μονάδες διαχείρισης εφαρμόζουν ή βρίσκονται σε στάδιο εφαρμογής (πιστοποίησης) για όλα τα ρεύματα ΑΗΗΕ τις διαδικασίες αυτές. Παράλληλα υιοθετεί και αναπτύσσει νέες συνεργασίες με στόχο την εξυπηρέτηση βασικών αρχών της «κυκλικής οικονομίας» και ειδικότερα της «προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση».

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle