Ιούλιος 2008: Πρωτοβουλία Συλλογής ΑΗΗΕ από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Την Τρίτη 3 Ιουνίου και Πέμπτη 10 Ιουλίου, προσωπικό, επιστημονικοί συνεργάτες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών προχώρησαν στη συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ο οποίος παραδόθηκε στην εταιρεία για τη μεταφορά του σε εργοστάσια επεξεργασίας.  Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία πολύ σημαντική προσπάθεια ενός ακαδημαϊκού φορέα, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για μίμηση σε ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της Επιτροπής Ανακύκλωσης του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνσηhttp://recyclewithupatras.wordpress.com/where-and-how/electric-and-elect...

Πληροφορίες αναφορικά με τις δύο «επιχειρήσεις» συλλογής καθώς και φωτογραφικό υλικό στη διεύθυνσηhttp://recyclewithupatras.wordpress.com/news/

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle