Οι δραστηριότητές μας

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ έχει δημιουργήσει και αναπτύσσει τις απαιτούμενες υποδομές και συνεργασίες για τη συλλογή και επεξεργασία των ΑΗΗΕ. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών εντός του θεσμικού δικτύου συνεργατών του συστήματος. Επίσης, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ έχει εκπαιδευτική δράση, με σκοπό την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης του πολίτη και την ευαισθητοποίησή του, με σκοπό τη διάδοση της πρακτικής της ανακύκλωσης.

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle