Οι στόχοι μας

Οι ενέργειες της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποσκοπούν στη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του φυσικού μας περιβάλλοντος, τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και την προστασία της υγείας των ανθρώπων.

 

Πρωταρχική επιδίωξη της εταιρείας είναι η καθοριστική συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ.

 

Η ευρωπαϊκή οδηγία, που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο από το Μάιο του 2014, ορίζει ότι από το 2016 η ποσότητα που οφείλει να συγκεντρώνει και να ανακυκλώνει κάθε κράτος-μέλος ανέρχεται στο 45% του μέσου όρου του βάρους των συσκευών που αγοράστηκαν την αμέσως προηγούμενη τριετία. Το 2019 το ποσοστό αυτό θα πρέπει να έχει φτάσει στο 65%, ενώ αυξάνονται αντίστοιχα και κατά 5% οι ποιοτικοί στόχοι. Μέχρι και το 2015 οι εθνικοί στόχοι περιελάμβαναν τη χωριστή συλλογή τουλάχιστον 4 kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο ανά κάτοικο και ανά έτος.

 

Τίποτα από τα παραπάνω δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την συστηματική συμμετοχή των πολιτών. Απώτερος στόχος επικοινωνίας της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι όλοι οι πολίτες να αναγνωρίσουν την περιβαλλοντική αξία της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών και να αναλάβουν ατομική ευθύνη.

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle