Ενημέρωση υπόχρεων παραγωγών και διακινητών ΗΗΕ

Οι  αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει»  και  « η  διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  (ΗΗΕ)» , όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία ,  είναι βασικοί πυλώνες της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Για το λόγο αυτό, η γνωστοποίηση του συνολικού πλαισίου της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ στους υπόχρεους παραγωγούς, αλλά και η ενημέρωσή τους για ειδικότερα  θέματα που τους αφορούν αποτελούν  κρίσιμη καθημερινή δραστηριότητα του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

 

Η  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, λειτουργώντας πάντοτε με γνώμονα τις αρχές της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης, ενημερώνει καθημερινά  μεγάλο αριθμό εταιρειών, που πιθανώς είναι υπόχρεοι παραγωγοί  για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία, τη διαδικασία προσχώρησής τους στο συλλογικό σύστημα, τη διαδικασία ένταξής τους στο μητρώο παραγωγών που τηρεί ο ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης), για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνδράμουν στις εργασίες της ανακύκλωσης, αλλά και για όσα έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί από το σύστημα.

 

Ο αριθμός των παραγωγών ΗΗΕ που προσχωρούν στο συλλογικό μας σύστημα αυξάνεται διαρκώς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βρίσκεται σε έντονη κρίση, ο ρυθμός αύξησης των παραγωγών καταδεικνύει  ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις όχι μόνο αντιλαμβάνονται τις νομικές τους υποχρεώσεις, αλλά και στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής τους Υπευθυνότητας, έχουν τη διάθεση να συνδράμουν στην περιβαλλοντικά ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων των προϊόντων που διαθέτουν στην ελληνική αγορά. Επίσης, το θετικό αποτέλεσμα εισροής παραγωγών, οφείλεται στη χρήση καινοτόμων επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για την παρακολούθηση της αγοράς, καθώς και στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των μεθόδων ενημέρωσης και προσέγγισης των παραγωγών / συνεργατών.

 

Αρκετά σημαντική δραστηριότητα της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι  η ενημέρωση των διακινητών και των διανομέων ΗΗΕ και η συνεργασία μαζί τους,  σχετικά με τις ενέργειες που μπορούν να αναλάβουν ώστε να συμβάλουν και αυτοί στην ορθή και αποτελεσματική διακίνηση των αποβλήτων ΗΗΕ, εναρμονισμένοι πάντοτε με όσα η ισχύουσα νομοθεσία αποτυπώνει.

 

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle