Συχνές ερωτήσεις υπόχρεων Παραγωγών

1. Τα ΑΗΗΕ και οι κατηγορίες τους

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΗΗΕ) είναι ο εξοπλισμός η ορθή λειτουργία του οποίου εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000V εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 1500V συνεχούς ρεύματος. Στην έννοια του ΗΗΕ συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατασκευαστικά του στοιχεία, τα συναρμολογημένα μέρη και τα αναλώσιμα, τα οποία συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τη διάθεσή του στην αγορά.

 

Τα είδη του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού κατατάσσονται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, στις παρακάτω 6 διακριτές κατηγορίες προϊόντων:

 

1.  Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας - ΗΗΕ με εσωτερικά κυκλώματα όπου ουσίες εκτός νερού (π.χ. αέριο, πετρέλαιο, ψυκτικό υγρό) χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς ψύξης ή/και θέρμανσης ή/και αφύγρανση.

 

2.  Οθόνες και εξοπλισμός με οθόνη >100cm2 - ΗΗΕ που προορίζεται για χρήση προβολής εικόνων ή πληροφοριών σε οθόνη. Για παράδειγμα εξοπλισμός όπως laptops, notebooks εμπίπτει στην κατηγορία, ενώ εξοπλισμός όπως πλυντήρια, εκτυπωτές δεν εμπίπτει έστω και αν διαθέτει οθόνη >100 cm2 εφόσον η προοριζόμενη χρήση τους δεν είναι η προβολή πληροφοριών.

 

3.  Λαμπτήρες

 

4.  Εξοπλισμός μεγάλου μεγέθους (τουλάχιστον μια διάσταση >50cm) - ΗΗΕ που δεν ταξινομούνται στις κατηγορίες 1, 2 ή 3 και έχουν τουλάχιστον μια εξωτερική διάσταση >50cm.

 

5.  Εξοπλισμός μικρού μεγέθους (καμία διάσταση >50cm) - ΗΗΕ που δεν ταξινομούνται στις κατηγορίες 1, 2, 3, 4 ή 6 και δεν έχουν καμία εξωτερική διάσταση >50cm.

 

6.  Εξοπλισμός μικρού μεγέθους πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών (καμία διάσταση >50cm) - ΗΗΕ που δεν ταξινομούνται στις κατηγορίες 1, 2, 3, 4 ή 5. Ο εξοπλισμός πληροφορικής προορίζεται για τη συλλογή, μετάδοση, επεξεργασία, αποθήκευση και εμφάνιση πληροφοριών. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών προορίζεται για τη μετάδοση σημάτων (φωνής, βίντεο, δεδομένων) ηλεκτρονικά σε μια ορισμένη απόσταση.

 

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα αναλυτικό διάγραμμα κριτηρίων καθορισμού των ΑΗΗΕ.

 

2. Τι είναι Εναλλακτική Διαχείριση των ΑΗΗΕ;

«Εναλλακτική Διαχείριση», αποτελούν οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης (ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας) των ΑΗΗΕ ή/και των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των συναρμολογημένων μερών αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων), ώστε μετά την επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα, να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.

 

3. Από πού προκύπτει η απαίτηση για Εναλλακτική Διαχείριση των ΑΗΗΕ;

 • Το Νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α, 6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».
 • Την ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103  - Κανονισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.

 

4. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για την Εναλλακτική Διαχείριση των ΑΗΗΕ;

Η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική νομοθεσία καθορίζουν τους παρακάτω ποσοτικούς στόχους για την συλλογή και αξιοποίηση των ΑΗΗΕ:

 • Ο ετήσιος εθνικός στόχος συλλογής για τη χώρα μας ανέρχεται σε 4 kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος.
 • Επιπρόσθετα, ετησίως πρέπει να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι ως προς το βαθμό αξιοποίησης καθώς και επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, που κυμαίνονται από 50% έως 80% κατ’ ελάχιστον, του μέσου βάρους ανά συσκευή (ανάλογα με την κατηγορία του εξοπλισμού).

 

5. Ποιοι είναι οι υπόχρεοι φορείς για την υλοποίηση της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ;

Οι παραγωγοί Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού υποχρεούνται να οργανώνουν Ατομικά Συστήματα ή να συμμετέχουν σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ που αφορούν στη δραστηριότητά τους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Νόμου 2939/2001 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε.103.

 

Σύμφωνα με το νόμο Παραγωγός ΗΗΕ θεωρείται κάθε πρόσωπο το οποίο ανεξάρτητα από ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί: 

 • είναι εγκατεστημένο στη χώρα και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εντός της ελληνικής επικράτειας
 • είναι εγκατεστημένο στη χώρα και μεταπωλεί εντός της ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το προηγούμενο σημείο
 • είναι εγκατεστημένο στη χώρα και διαθέτει στην αγορά κατ’ επάγγελμα ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή                            
 • πωλεί ΗΗΕ στη χώρα μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα

 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του Ν.3854/2010, του Ν.2939/2001 και της ΚΥΑ 23615/651/Ε103 (δεν έχει οργανώσει ή δεν συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα) υπόκειται βάσει των άρθρων 6, 20 και 21 αντίστοιχα,  σε ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις και η διανομή των προϊόντων του δεν είναι σύννομη.

 

6. Τι είναι ο Αριθμός Μητρώου Παραγωγών (Α.Μ.Π);

Το Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) είναι ένα σύστημα πληροφοριών στο οποίο καταγράφονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν συμβληθεί με εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οι διακινητές (διανομείς) υποχρεούνται α) να διακινούν στην αγορά μόνο τα είδη ΗΗΕ που είναι ενταγμένα σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης β) να προμηθεύονται τα είδη ΗΗΕ από παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο.

Προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο Παραγωγών είναι η συμμόρφωση των υπόχρεων με τις διατάξεις των άρθρων 13 & 17 της ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103.

Επισημαίνεται ότι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αριθμού μητρώου παραγωγού (ΑΜΠ) είναι :

 • η κατάθεση σχετικής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΠΕΝ
 • η προσκόμιση βεβαίωση συμμετοχής σε εγκεκριμένο Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ

Ο Αριθμός Μητρώου Παραγωγών (Α.Μ.Π) αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της εταιρείας και σε όλα τα φορολογικά στοιχεία αυτής (Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής κλπ).

 

7. Πώς ελέγχεται η λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ καθώς και η υλοποίηση;

Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης ενός Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης διενεργείται έλεγχος από την αρμόδια αρχή ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι.

 

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του παραπάνω ελέγχου εκδίδεται Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.) στο όνομα του συστήματος.

 

8. Τι είναι η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ;

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι εγκεκριμένος φορέας  (Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 105134/10.06.2004 -  ΦΕΚ 905Β/17.06.2014), για τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα.

 

9. Με ποιό τρόπο η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ θα υλοποιήσει το έργο της Εναλλακτικής Διαχείρισης;

 • Ο ρόλος της εταιρίας Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι οργανωτικός και ελεγκτικός. Η εταιρία λειτουργεί με μη-επενδυτικό χαρακτήρα και με βάση την αρχή της μη επιδίωξης κερδών. 
 • Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ  έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την καθοριστική συνεισφορά στην επίτευξη των Εθνικών Στόχων, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση, καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε.

 

10. Πώς μπορεί ένας παραγωγός ΗΗΕ να συμβληθεί με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ;

 •   Να υπογράψει σύμβαση με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και να υποβάλει κάθε μήνα την περιοδική δήλωση με τις ποσότητες ΗΗΕ (ανά κατηγορία προϊόντος) που διαθέτει στην ελληνική αγορά.
 •   Να καταβάλει στην Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ  τις αντίστοιχες χρηματικές εισφορές (βάσει των δηλωθέντων ποσοτήτων).

 

11. Τι εξασφαλίζει στους παραγωγούς ΗΗΕ η συμμετοχή τους στην Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ;

 • Απαλλαγή από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τους επιβάλλει ο Ν. 2939/2001 και η ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103 σχετικά με την Εναλλακτική Διαχείριση των ΑΗΗΕ που αφορούν στη δραστηριότητά τους.
 • Δικαίωμα επισήμανσης των προϊόντων τους με το Ειδικό Σήμα ως απόδειξη συμμετοχής τους στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ.

 

12. Πως εξασφαλίζεται το απόρρητο των υποβαλλόμενων από τους παραγωγούς στοιχείων;

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ διαθέτει ηλεκτρονική εφαρμογή (ΠΣΑΕ- Πληροφοριακό Σύστημα Ασφάλειας και Εχεμύθειας), που εξασφαλίζει το απόρρητο των υποβαλλόμενων στοιχείων, που απαιτούνται για τη χρέωση των παραγωγών.

 

13. Τι συμπεριλαμβάνει το κόστος της Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ;

Το συνολικό κόστος της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους κόστη:

 • Κόστος Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης των ΑΗΗΕ
 • Κόστος Μεταφοράς των ΑΗΗΕ στις Μονάδες Επεξεργασίας
 • Κόστος Επεξεργασίας των ΑΗΗΕ
 • Κόστος Ευαισθητοποίησης-Ενημέρωσης Κοινού
 • Διοικητικό κόστος Συστήματος

 

14. Από πότε εφαρμόζεται η Εναλλακτική Διαχείριση των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα;

Η υπογραφή και η δημοσίευση στο ΦΕΚ (αριθμός φύλλου 82Α της 5-3-2004) του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004, που εναρμόνισε την Ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96, σηματοδοτεί την έναρξη της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα.

 

Η χρηματοδότηση της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ πραγματοποιείται από την χρηματική εισφορά ανακύκλωσης που επιβαρύνει όλα τα νέα προϊόντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθενται στην Ελληνική αγορά. 

 

15. Πως υπολογίζεται η εισφορά ανακύκλωσης για κάθε τύπο προϊόντος;

Ο υπολογισμός της εισφοράς ανακύκλωσης προκύπτει από το συνολικό κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ και βασίζεται στις εξής παραμέτρους:

 • Βιωσιμότητα του συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης
 • Το Κόστος Διαχείρισης  θα πρέπει να καλύπτεται από τις χρηματικές εισφορές των συμμετεχόντων παραγωγών
 • Μη-επίδραση στον ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών προϊόντων
 • Ποσότητες διακίνησης ανά κατηγορία προϊόντων
 • Κόστος Συλλογής
 • Κόστος Απορρύπανσης- Επεξεργασίας
 • Δαπάνη απομάκρυνσης επικινδύνων υλικών
 • Αξία Πώλησης υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία
 • Ποσότητες επιμέρους προϊόντων που πρόκειται να διακινηθούν και να επεξεργασθούν

 

16. Η χρηματική εισφορά ανακύκλωσης θα είναι ενσωματωμένη στη τιμή του προϊόντος;

Η χρηματική εισφορά βαρύνει τον υπόχρεο παραγωγό του κάθε προϊόντος.  

 

Σύμφωνα με κοινή απόφαση των υφυπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος (αριθμός απόφασης 112145 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1916Β της 24-12–2004) το ποσό της χρηματικής εισφοράς (που προσδιορίζεται από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης)  αναγράφεται ξεχωριστά στα τιμολόγια πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των προϊόντων, εκτός από τα τιμολόγια που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες –επιτηδευματίες. 

 

Στα τιμολόγια ή/και στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή η χρηματική εισφορά συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος και τιμολογείται ενιαία.

 

17. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των διακινητών (διανομέων) ΗΗΕ;

Σύμφωνα με το άρθρο 6  παρ. 2.1.2  της Κ.Υ.Α  Η.Π. 23615/651/Ε.103 , οι Διακινητές (διανομείς)  Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (H.H.E.) υποχρεούνται:

 • όταν παρέχουν νέο προϊόν, να παραλαμβάνουν από τους τελικούς χρήστες, με σχέση ένα προς ένα, χωρίς επιβάρυνση, αποσυρόμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι ισοδύναμου τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό
 • να προσφέρουν στους τελικούς χρήστες, στα καταστήματα λιανικής τα οποία διαθέτουν χώρους πώλησης ΗΗΕ εμβαδού τουλάχιστον 400 m2 ή πολύ κοντά σε αυτά τη δυνατότητα δωρεάν απόρριψης πολύ μικρών ΑΗΗΕ (καμιά από τις εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνει τα 25 cm) χωρίς υποχρέωση αγοράς αντίστοιχου ΗΗΕ και στη συνέχεια, να παραδίδουν τα ΑΗΗΕ σε νόμιμους συλλέκτες−μεταφορείς ΑΗΗΕ που συνεργάζονται με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ 
 • να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ και να λαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των σημείων συλλογής που βρίσκονται στο χώρο τους                                                                                                                                       
 • να διακινούν προϊόντα ΗΗΕ των οποίων οι παραγωγοί είναι καταχωρημένοι στο μητρώο παραγωγών που προβλέπεται στο άρθρο 17 και ενταγμένοι σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ

 

18. Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ καλύπτει όλη την Ελλάδα;

 • Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ  έχει αδειοδοτηθεί και υποχρεούται να καλύψει το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. 
 • Το σύστημα μέχρι τώρα έχει πετύχει κάλυψη άνω του 90% της Ελληνικής Επικράτειας. 
What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;