Διαδικασία ένταξης στο μητρώο παραγωγών

Βήμα 1ο: Προσχώρηση στο Σύστημά μας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στο Σύστημά μας είναι:

  • Η Σύμβαση Προσχώρησης η οποία πρέπει να υπογραφεί σε 2 αντίτυπα (Απαιτούνται μονογραφές του νομίμου εκπροσώπου σε όλες τις σελίδες (33) και εταιρική σφραγίδα, εκτός από υπογραφή, στη σελ. (20) κάτω από τα συμβαλλόμενα μέρη).
  • Το έντυπο με τα στοιχεία υπόχρεου παραγωγού που πρέπει να συμπληρωθεί. 
  • Το έντυπο σήμανσης υποκατηγοριών στο οποίο πρέπει να επισημανθούν τα απαραίτητα πεδία
  • Η λίστα προϊόντων στην οποία πρέπει να καταγραφούν τα είδη που εμπορεύεστε.
  • Η φόρμα περιοδικής δήλωσης που απαιτείται να συμπληρωθεί για τα τρία προηγούμενα έτη της ένταξης του παραγωγού, έως και τον τελευταίο ημερολογιακό μήνα που προηγείται της υπογραφής της Σύμβασης Προσχώρησης.
  • Η φόρμα αποδοχής ή μη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Τα νομιμοποιητικά έγγραφα αναλόγως με τη νομική μορφή της εταιρείας σας.

 

Αποστολή στα γραφεία μας και αφού υπογραφούν από το Διευθύνοντα Σύμβουλο θα σας επιστραφεί το ένα αντίτυπο της σύμβασης. 

 

Εάν η εταιρεία σας δραστηριοποιείται ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Σύμβαση Προσχώρησης εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Βήμα 2ο: Αίτηση χορήγησης ΑΜΠ στον ΕΟΑΝ (μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΠΑ)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών παρακαλώ πατήστε εδώ.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;