Διαδικασία ένταξης στο μητρώο παραγωγών

Βήμα 1ο: Προσχώρηση στο Σύστημά μας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στο Σύστημά μας είναι:

  • Σύμβαση Προσχώρησης και τροποποίση σύμβασης.  Η σύμβαση προσχώρησης, καθώς και η τροποποίηση αυτής πρέπει να υπογραφούν σε 2 αντίτυπα η κάθε μία από αυτές. (Συμπλήρωση των στοιχείων της εταιρείας σας στην 1η σελίδα της τροποποίησης και στη 1η σελίδα της σύμβασης στο σημείο αφετέρου και προσθήκη μονογραφών του νόμιμου εκπροσώπου σε όλες τις σελίδες και συγκεκριμένα στις (18) σελίδες της τροποποίησης, όπως επίσης και στις (29) σελίδες της σύμβασης προσχώρησης (και στα παραρτήματα) και υπογραφή με εταιρική σφραγίδα κάτω από τα συμβαλλόμενα μέρη, τόσο στη σελίδα (18) της τροποποίησης, όσο και στη σελίδα (16) της σύμβασης προσχώρησης).
  • Συμπλήρωση του εντύπου «Στοιχεία Υπόχρεου Παραγωγού ΗΗΕ»
  • Συμπλήρωση των «Περιοδικών Δηλώσεων» για τα τρία προηγούμενα έτη της ένταξης του παραγωγού, έως και τον τελευταίο ημερολογιακό μήνα που προηγείται της υπογραφής της Σύμβασης Προσχώρησης. 
  • Υποβολή νομιμοποιητικών εγγράφων ανάλογα με την νομική μορφή της εταιρείας - υπόχρεου παραγωγού
  • Έγγραφη δήλωση αποδοχής ή μη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

 

Αποστολή στα γραφεία μας και αφού υπογραφούν από το Διευθύνοντα Σύμβουλο θα σας επιστραφεί το ένα αντίτυπο της σύμβασης. 

 

Εάν η εταιρεία σας δραστηριοποιείται ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Σύμβαση Προσχώρησης εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

 

 

Βήμα 2ο: Αίτηση χορήγησης ΑΜΠ στον ΕΟΑΝ (μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΠΑ)

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών παρακαλώ πατήστε εδώ.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;