2014 Εισερχόμενη Μάζα A. Τελική Χρήση Εξερχόμενων Κλασμάτων Συντελεστές
Κατηγορία ΑΗΗΕ Σύνολο Επεξεργασίας (%) Ανάκτηση Υλικών (εκτός Υλκών Ειδικής Διαχείρισης) (%) Επαν/ποίηση (%) Ανάκτηση Ενέργειας (%) Μη Αξιοποιήσιμα Υλικά (%) Υλικά Ειδικής Διαχείρισης*  (%) Συντελεστές Ανακύκλωσης (%) Συντελεστές Αξιοποίησης  (%)
1 100% 83,6% 0% 0% 15,68% 0,66% 84,32% 84,32%
2 100% 85,0% 0% 0% 12,17% 2,80% 87,83% 87,83%
3 100% 84,1% 0.02% 0% 3,28% 12,51% 96,72% 96,72%
4 100% 82,3% 0% 0% 5,97% 11,64% 94,03% 94,03%
5 100% 83,1% 0% 0% 3,08% 13,82% 96,92% 96,92%
6 100% 90,1% 0% 0% 3,07% 6,83% 96,93% 96,93%
7 100% 70,2% 0% 0% 25,51% 4,23% 74,49% 74,49%
8 100% 89,2% 0% 0% 5,70% 5,07% 94,30% 94,30%
9 100% 68,2% 0% 0% 3,87% 27,89% 96,13% 96,13%
10 100% 92,6% 0% 0% 5,56% 1,80% 94,44% 94,44%

* Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΥΑ 23615/651/2014

 

2014 Εισερχόμενη Μάζα B. Εξερχόμενα Κλάσματα​
Κατηγορία ΑΗΗΕ Σύνολο Επεξεργασίας (%) Σιδηρούχο Κλάσμα (%) Μη Σιδηρούχο Κλάσμα (%) Γυαλί*  (%) Πλαστικό (%) Λοιπά (Η/Μ Μέρη, κλπ) (%) Μη Αξιοποιήσιμα Υλικά (%)
1 100% 60,99% 3,69% 0,60% 5,51% 13,53% 15,68%
2 100% 29,53% 5,33% 0,16% 43,15% 9,66% 12,17%
3 100% 35,61% 3,30% 13,79% 18,72% 25,30% 3,28%
4 100% 13,02% 1,02% 46,87% 17,08% 16,04% 5,97%
5 100% 19,90% 11,69% 41,01% 6,37% 17,95% 3,08%
6 100% 36,09% 14,15% 0,00% 13,30% 33,39% 3,07%
7 100% 34,14% 1,34% 13,26% 17,40% 8,35% 25,51%
8 100% 47,58% 26,76% 2,15% 9,17% 8,64% 5,70%
9 100% 43,90% 5,91% 0,00% 10,77% 35,55% 3,87%
10 100% 62,13% 3,80% 0,51% 11,23% 16,76% 5,56%

* Συμπεριλαμβάνονται δύο τύποι γυαλιού οθονών, οι οποίοι ανακτώνται κατά το στάδιο της απορρύπανσης

 

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;