Πανευρωπαϊκή Πλατφόρμα Προτυποποίησης Επεξεργασίας (WEEELABEX)

Η σύσταση του Οργανισμού WEEELABEX αποτελεί ουσιαστικά προϊόν του Ευρωπαϊκού προγράμματος WEEELABEX («WEEE LABel of EXcellence») (LIFE07 ENV/B/000041) στα πλαίσια του μέσου χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Life +. Ο Οργανισμός WEEELABEX ο οποίος εδρεύει στην Πράγα, συστάθηκε από  είκοσι πέντε Συστήματα Διαχείρισης ΑΗΗΕ , μέλη του WEEEFORUM στις 17 Απριλίου 2013. Αποτελεί ουσιαστικά  μια διεθνή  μη κερδοσκοπική νομική οντότητα, που έχει συσταθεί για να εκπαιδεύσει περιβαλλοντικούς επιθεωρητές σύμφωνα με τα πρότυπα WEEELABEX, καθώς και για την προώθηση της υιοθέτησης των προτύπων αυτών από τους εμπλεκόμενους φορείς και τα κράτη μέλη ως μέσο για τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης των ΑΗΗΕ στην Ευρώπη.

 

Το έργο WEEELABEX (LIFE07 ENV/B/000041) αποτέλεσε  ένα έργο πολλών ενδιαφερομένων μερών το οποίο υλοποιήθηκε από το WEEEFORUM  σε συνεργασία με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς από την κοινότητα και τη βιομηχανία των παραγωγών ΗΗΕ. Ξεκίνησε το 2009  και η δημιουργία του Οργανισμού WEEELABEX αποτέλεσε το αποκορύφωμα του έργου. Ο στόχοι του έργου ήταν διττός. Ο πρώτος ήταν ο σχεδιασμός  ενός  συνόλου προτύπων όσον αφορά τη συλλογή, τη διαλογή, την αποθήκευση, τη μεταφορά, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασία, και διάθεση όλων των ειδών των ΑΗΗΕ. Ο δεύτερος στόχος ήταν να θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία παρακολούθησης/ελέγχου των επιχειρήσεων μέσω περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που διενεργούνται από εκπαιδευμένους – πιστοποιημένους επιθεωρητές από τον Οργανισμό.  

 

Τα πρότυπα που ήδη έχουν αναπτυχθεί είναι τα παρακάτω

  • WEEELABEX normative document on treatment v10 : Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν στην προτυποποίηση του διαδικασιών διαχείρισης των ΑΗΗΕ, τον καθορισμό των απαιτήσεων για την πραγματοποίηση ορθών διαδικασιών ελέγχου, τον καθορισμό διαδικασιών για την εξαγωγή συντελεστών ανάκτησης και ανακύκλωσης καθώς και ειδικές προδιαγραφές διαχείρισης ανά κατηγορία ΑΗΗΕ.
  • WEEELABEX documentation to measure depollution performances:  Οι προδιαγραφές αφορούν το σύνολο των απαιτούμενων ελέγχων και ενεργειών για μέτρηση της απόδοσης των διαδικασιών απορρύπανσης.
  • WEEELABEX normative document on logistics v9.0 Οι προδιαγραφές αυτές περιγράφουν το σύνολο των απαιτούμενων σταδίων για την ορθή οργάνωση εργασιών συλλογής και logistics.

 

Οι προδιαγραφές – πρότυπα του Οργανισμού WEEELABEX αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία ενιαίων προδιαγραφών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό τυποποίησης CEN – CENELEC οι οποίες  αναμένεται έως το τέλος του 2016 να διαμορφώσουν το πλαίσιο βάσει του οποίου θα εκτελούνται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο οι απαιτούμενες εργασίες του συνόλου των σταδίων της αλυσίδας διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Η απαίτηση της ανάπτυξης και εφαρμογής κατάλληλων προδιαγραφών και προτύπων ποιότητας πηγάζει από την οδηγία πλαίσιο 2012/19/ΕΚ σύμφωνα με την οποία «οι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης θα πρέπει να αναπτύξουν πρότυπα τα οποία θα ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της τεχνικής».

 

Τονίζεται ότι η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ αποτελεί μέλος του Οργανισμού WEEELABΕΧ με τη συμμετοχή στελεχών στις αντίστοιχες εργασίες αλλά και σε αυτές της επιτροπής CEN – CENELEC. Επίσης στέλεχoς της  έχει ήδη πιστοποιηθεί ως WEEELABEX Lead Auditor , προκειμένου όχι μόνο την επίτευξη – συμμόρφωση των συνεργαζόμενων της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ με τα πρότυπα αλλά και την επαλήθευση συμμόρφωσης με αυτά (διαδικασία περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων). 

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;