Επεξεργασία

Μετά τη συλλογή των συσκευών, ένα δίκτυο 33 αδειοδοτημένων μεταφορικών εταιρειών αναλαμβάνει τη μεταφορά τους στις 8 μονάδες επεξεργασίας, που δραστηριοποιούνται σε κομβικά σημεία της Ελλάδας και με τις οποίες η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. Μόνο οι λαμπτήρες εκκένωσης αερίων μεταφέρονται από αδειοδοτημένους μεταφορείς σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης, όπου επανασυσκευάζονται  ώστε να είναι έτοιμοι για τη διασυνοριακή τους μεταφορά σε εξειδικευμένη μονάδα επεξεργασίας στο εξωτερικό.

 

Όλες οι μονάδες επεξεργασίας διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές, αδειοδοτήσεις και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και λειτουργούν βάσει Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle